Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ

สัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม เป็นประธานสงฆ์ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ ในการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑
มีข้าราขการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นักวิชาการศาสนศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ จำนวน ๕๕๗ รูป/คน เข้าร่วมการสัมมนา ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ ในการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ พอสังเขปดังนี้ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ กำกับติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็นการพัฒนาทางด้านวิชาการ อันก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้สู่ผู้เรียน การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จึงเป็นการนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นำมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาทุกแห่ง ทราบแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) เพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …