Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงงานโรงเรียนป่าแขมวิทยา อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงงานโรงเรียนป่าแขมวิทยา อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๒๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงงานโรงเรียนป่าแขมวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตั้งอยู่ที่วัดศรีเมืองมาง หมู่ ๑ ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการฯ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายรายงาน การนี้ พระครูถาวรรัตนานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วน และราษฎรเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมาก

จากนั้นเสด็จเข้าในอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย ทรงนมัสการพระประธานประจำพระอุโบสถวัดศรีเมืองมาง พระครูนันทบุรีพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอเชียงม่วน ผู้จัดการโรงเรียนป่าแขมวิทยา ถวายพระพุทธรูปสิงห์ ๑ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว จำนวน ๑ องค์ พระสงฆ์เข้าเฝ้า ๓ รูป เสด็จออกจากอุโบสถ ทรงพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ ทรงประเคนของพระราชทานพระครูสุนทรบุญนิวิฐประธานกรรมการโรงเรียนป่าแขมวิทยา เสด็จเข้าห้องประชุม ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ถวายรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ จำนวน ๙ โรง ต่อมาพระครูจันทวิริโยภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแขมวิทยา รายงานข้อมูลโรงเรียน ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดำเนินการพัฒนาสามเณรนักเรียนภายในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร หรือ กพด. ฉบับที่ ๕ จำนวน ๘ เป้าหมายหลักประกอบด้วยการเสริมสร้างสุขภาพของสามเณรนักเรียน คือ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา / เสริมสร้างศักยภาพของสามเณรนักเรียนทางวิชาการและทางจริยธรรม / เสริมสร้างศักยภาพของสามเณรนักเรียนทางการงานอาชีพ / เสริมสร้างศักยภาพของสามเณรนักเรียนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทย/ ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน และพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ ส่งผลให้สามเณรนักเรียนมีมีพัฒนาการด้านสุขภาพดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้นตามลำดับ มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ย้อนหลัง ๓ ปีของสามเณรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนสูงกว่าระดับสังกัดและต่ำกว่าระดับประเทศเล็กน้อยและปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ ๑ ของกลุ่มที่ ๖ ผลสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ ๑ ของจังหวัดพะเยา และเป็นอันดับ ๑๐ ของกลุ่ม ๖ และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีสามเณรนักเรียนสอบแข่งขันได้อันดับที่ ๑ เป็นตัวแทนของกลุ่มที่ ๖ (ภาคเหนือ)ในการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่

ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนรู้ของสามเณรนักเรียนโรงเรียนป่าแขมวิทยา ในการส่งเสริมศักยภาพของสามเณรนักเรียนทางการงานอาชีพ เช่น โครงการช่างสิบหมู่ สามเณรนักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติ การตอกลายผ้าและกระดาษสา การทำโคมแขวนล้านนา การต่อตาว่านไผ่กวนอิม การทำกะลามะพร้าวเพื่อสุขภาพ ซึ่งโครงการนี้ทางโรงเรียนได้เน้น คือ ทักษะพื้นฐานทางด้านอาชีพที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเมื่อจบการศึกษาออกไป สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ คือการทำโคมแขวนล้านนา จากนั้น ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมห้องส่งเสริมสุขภาพ โดยมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รอง ศ.ดร.นพ.พงศ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายรายงานโครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๘ จังหวัดภาคเหนือ และโรงพยาบาลเชียงม่วน ศูนย์อนามัยชุมชนตำบลเชียงม่วน ถวายรายงานผลการดำเนินงานดูแลสุขภาพฟัน ตา หู และหนอนพยาธิ

ทรงพระราชดำเนินไปยังอาคารบริษัทรักษาความปลอดภัยกรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ทอดพระเนตรห้องวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สาธิตการใช้มิวอายที่สามารถใช้แทนกล้องจุลทรรศ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากไบโอเทค สวทช. และการใช้กล้องจุลทรรศน์ จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์ ประกอบด้วยกิจกรรมร้านค้าเพื่อส่งเสริมให้สามเณรนักเรียนได้เรียนรู้หลักการสหกรณ์ กิจกรรมการออม เพื่อปลูกฝังสามเณรนักเรียนให้รู้จักการออมเงิน ในโครงการเด็กดีมีเงินออม และกิจกรรมส่งเสริมการผลิต ที่ให้สามเณรนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการแปรรูปอาหาร และการถนอมอาหาร จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรห้องสมุด ที่ใช้ระบบห้องสมุดอีเลคทรอนิกส์ในการยืมและคืนหนังสือ ทอดพระเนตรกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของสามเณรนักเรียน เสด็จออกจากอาคารกรุงไทยฯ จำกัด ไปยังอาคารที่ประทับ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก นายอำเภอเชียงม่วนเบิกตัวผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจำนวน ๕๐ ราย เสด็จออกจากอาคารที่ประทับ ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะครูและกรรมการโรงเรียนและคณะผู้มีอุปการคุณจำนวน ๓ ชุด ทรงเยี่ยมคณะครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยาและราษฎรเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/ข่าว

 

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม …