Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานจัดการศึกษาโรงเรียนปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานจัดการศึกษาโรงเรียนปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันที ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงงานจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปรางค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมี นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยพระครูถาวรรัตนานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖, นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน และคณะข้าราชการ เฝ้าฯรับเสด็จ

ต่อมาเสด็จเข้าอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระประธาน ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมถวาย พระครูนันทวรธรรม เจ้าอาวาสวัดปรางค์ และเจ้าอาวาสวัดปรางค์ ถวายพระปรางค์มุนีศรีไตรเขตจำลอง ๑ องค์ เสด็จไปยังกุฏิที่พักสามเณรโรงเรียนวัดปรางค์ ทรงประเคนสิ่งของถวายแด่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรางค์ ถวายรายงานผลการดำเนินงานการก่อสร้างกุฏิที่พักสามเณร เสด็จไปศาลานันทวรธรรม ผู้อานวยการโรงเรียน ทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดปรางค์ เสด็จไปยังอาคารเรียนพระปริยัติธรรม ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ทูลรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรมการสอนวิชาภาษาบาลี เสด็จไปยังห้องเรียนอัจฉริยะ ทอดพระเนตรกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เสด็จไปยังห้องประกอบภัตตาหารเพล ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบและถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสามเณร ตัวแทนกลุ่มสตรีแม่บ้านอาสาสมัคร เฝ้า ฯ รับเสด็จ เสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เสด็จไปยังอาคารศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ทรงประเคนผ้าไตรจีวรแก่สามเณรนักเรียนทุนพระราชทาน ๑๐ รูป ตัวแทนสามเณรนักเรียนทุนพระราชทาน เฝ้า ฯ รับเสด็จ ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดปรางค์ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก  และทรงเยี่ยมราษฎร ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …