Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทรงประกอบพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และ ๖ ประโยค แด่พระภิกษุ - สามเณรที่สอบผ่าน จำนวนทั้งสิ้น ๒๔๖ รูป แบ่งออกเป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๒๘ รูป และเปรียญธรรม ๖ ประโยค จำนวน ๒๑๘ รูป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญธรรมนั้นถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกปีก่อนถึงวันวิสาขบูชา สำหรับเปรียญธรรม(ป.ธ.) ๙ ประโยค เป็นระดับชั้นสูงสุดของการศึกษาแผนกบาลีของสำนักแม่กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย โดยพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ป.ธ. ๙ เมื่อเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร พัดเปรียญ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้ว จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ จัดเจ้าพนักงานขับรถหลวงส่งถึงยังอาราม ส่วนสามเณรผู้สอบไล่ได้ในป.ธ. ๙ โดยมีอายุไม่เกิน ๒๐ ปี จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดให้เข้ารับการอุปสมบทในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยได้รับพระราชทานเครื่องอัฏฐบริขาร ทรงรับเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทให้ตามโบราณราชประเพณี หรือเรียกว่า “นาคหลวง”
โดยเวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์เสด็จในการพระราชทานปริญญาบัตรเปรียญธรรมประโยค ๙ และประโยค ๖ และผ้าไตร แด่พระภิกษุ – สามเณร ที่สอบผ่าน จำนวนทั้งสิ้น ๒๔๖ รูป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

พศ.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา โดยพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ …