Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุน แก่สำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดีเด่น

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุน แก่สำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดีเด่น

วันพุธ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในการประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุน แก่สำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า

“ขออนุโมทนาชื่นชมทุกท่านที่ช่วยกันดำเนินภารกิจนี้ด้วยดี อันนับเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา และสนองพระราโชบายของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในฐานะพระราชูปถัมภก แห่งการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่ง ‘ปัญญา’ ซึ่งแปลว่าความรอบรู้ หน้าที่ของบรรพชิตในพระพุทธศาสนา และพุทธศาสนิกชนจึงได้แก่การเล่าเรียน ให้บังเกิดความรู้ในทาง ‘ปริยัติธรรม’ อย่างแตกฉาน กระทั่งสามารถเข้าถึง ‘ปฏิบัติธรรม’ ที่ถูกต้อง กล่าวคือความกระจ่างในกุศลขั้นต่างๆ จนมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ลักษณะที่ถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถบรรลุมรรคผลเป็น ‘ปฏิเวธธรรม’ ได้ในที่สุด

เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมซึ่งนำไปสู่การบรรลุผลเป็นปฏิเวธธรรม จะปราศจากปริยัติธรรมคือการศึกษาอบรมให้รอบรู้ในพระธรรมวินัยไปมิได้เลย

การที่ท่านได้ร่วมกันปลูกฝังอบรมให้พุทธบริษัท มีคุณสมบัติด้านพุทธศาสนศึกษา ทั้งหลักสูตรนักธรรมและหลักสูตรธรรมศึกษาอย่างพรั่งพร้อม นับว่าได้ทั้งผู้จัดการศึกษาและผู้อุตสาหะเล่าเรียน เป็นผู้ธำรงรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการกระทำ นับเป็นบุญกิริยาที่น่าอนุโมทนายกย่องอย่างยิ่ง

ในนามคณะสงฆ์ ผมขอกล่าวต่อบรรดาสหธรรมิกทุกรูป ทั้งที่อยู่ ณ ที่นี้ และที่ได้ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์ไทยในทุกหนทุกแห่งว่า ขอให้ท่านเล่าเรียนพระธรรมวินัยในหลักสูตรนักธรรม จนสำเร็จเป็นนักธรรมเอกทุกรูป เพื่อให้คณะสงฆ์เป็นปึกแผ่นมั่นคงด้วยสีลสามัญญตา และทิฐิสามัญญตา เพราะความคลอนแคลนที่เกิดขึ้นนั้น เพราะมีผู้บวชเล่น แต่ไม่บวชเรียน ทั้งๆ ที่หน้าที่ของบรรพชิตคือการศึกษาเล่าเรียน

พระสังฆาธิการผู้ปกครองต้องกำชับกวดขันให้บรรพชิตในปกครองของท่าน ประพฤติตนเป็น ‘สาวก’ คือเป็นผู้ฟังพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ให้ถึงพร้อมด้วยหลักไตรสิกขา อย่างสมกับการเป็นผู้ ‘บวชเรียน’

ในขณะเดียวกัน อาตมภาพขอเชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนนำพาสมาชิกในหน่วยงานของท่าน มาศึกษาพระธรรมตามหลักสูตรธรรมศึกษา เพื่อพลเมืองไทยจักได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ และสามารถปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องตามปริยัติธรรม สมความเป็นพุทธศาสนิกชนกันทุกคน”

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

พิธีเปิดโครงการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมใจให้โลหิต ทำความดีเพื่อแผ่นดิน

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมใจให้โลหิต ทำความดีเพื่อแผ่นดิน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและบุคคลทั่วไป รวม ๑๒๐ …