Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จออก รับการถวายสักการะจากประชาชน เนื่องในโอกาสจะทรงเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จออก รับการถวายสักการะจากประชาชน เนื่องในโอกาสจะทรงเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อรับการถวายสักการะจากประชาชน เนื่องในโอกาสจะทรงเจริญพระชันษา 91 ปี ในวันที่ 26 มิ.ย.2561 โดยสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเฝ้าถวายสักการะโดยไม่ต้องลงทะเบียนในวันอาทิตย์ที่ 24 และวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สำหรับวันที่ 26 มิ.ย. เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 91 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ขอขอบคุณความอนุเคราะห์ ภาพ อนันต์ จันทรสูตร์ (Anant Chantarasoot) ข่าว สำนักข่าวเนชั่น
#NationPhoto #สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก #เสด็จรับการถวายสักการะ #โอกาสจะทรงเจริญพระชันษา 91ปี #วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

Check Also

พิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “The Buddhist Path to Sustainable Development Goals (พุทธมรรค สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานกล่าวถวายรายงานแด่ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต …