Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานในพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ให้แก่วัด งวดที่ ๒, ๓ และ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานในพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ให้แก่วัด งวดที่ ๒, ๓ และ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) เสด็จเป็นประธานในพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิงสุงคามสีมา งวดที่ ๒, ๓ และ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา รวม ๒๖๕ วัด จากนั้นทรงประทานพระโอวาทความว่า วิสุงคามสีมา หมายถึง ที่ดินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแก่พระสงฆ์ เมื่อได้รับพระราชทานที่ดินจากพระเจ้าแผ่นดินไปแล้ว จึงมีหน้าที่ทำให้เกิดเป็นอุโบสถให้เสร็จเรียบร้อย อย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัย เพื่อเป็นเครื่องฉลองพระราชศรัทธา เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่า อุโบสถ หรือ โบสถ์ เป็นชื่อสถานที่สำคัญที่สุดของวัด เจ้าอาวาสต้องไม่ลืมว่า อุโบสถไม่ใช่เป็นเพียงถาวรวัตถุเท่านั้น หากยังหมายถึงการสวดปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือน เป็นเครื่องซักซ้อม ตรวจสอบ ความบริสุทธิ์ทางพระวินัย และเป็นเครื่องสำแดงความพร้อมเพรียงของหมู่สงฆ์ด้วย อุโบสถเป็นสังฆกรรมที่ต้องทำประจำสม่ำเสมอ และมีกำหนดเวลาแน่นอน ขอให้เจ้าอาวาสไปศึกษาความหมายของอุโบสถเพิ่มเติม ให้ครบถ้วน เพื่อเป็นความรู้ และเพื่อจะได้ทำอุโบสถกรรมให้ได้ถูกต้อง

สมเด็จพระสังฆราช  ทรงมีพระโอวาทต่อไปว่า “ความพร้อมเพรียง” เป็นคุณธรรมสำคัญยิ่ง เราชาวไทยใช้คำว่า “สามัคคี” บ้าง “ความกลมเกลียว” บ้าง อีกทั้งความสามัคคียังมีคำเสริมมาด้วยอีกหลายคำ เช่น “สังคหะ”  คือ ความยึดเหนี่ยวใจให้รวมกัน “อวิวาทะ” คือ ความไม่วิวาทถือต่าง  และ”เอกีภาพ” คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท่านทั้งหลายเป็นสมภารเจ้าวัด จึงมีหน้าที่สำคัญสูงสุดในการสร้างความพร้อมเพรียง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในวัด ทั้งฝ่ายพระภิกษุสามเณร และอุบาสกอุบาสิกา หากวัดใดขาดสามัคคี ขาดความรู้ที่ถูกต้องแห่งการทำสังฆกรรมตามพระวินัยบัญญัติ ต่อให้มีอุโบสถหรูหราใหญ่โต ก็ยังไม่ชื่อว่ามีอุโบสถเหมาะสมงดงามจริง ด้วยเหตุว่าหลัก “สังฆสามัคคี” เป็นหลักการแห่งอุโบสถแท้ ที่จะดำรงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้ หากสงฆ์แตกแยกแบ่งหมู่แบ่งเหล่า บาดหมางคลางแคลงกันเมื่อใด เมื่อนั้นอายุแห่งพระพุทธศาสนาก็จะสั้นลงทุกที ในทำนองเดียวกัน หากพลเมืองขาดสามัคคีธรรม บ้านเมืองก็จะถึงกาลวิบัติย่อยยับไป เชื่อว่าคงไม่มีใครปรารถนาให้เกิดภาวะเช่นนั้นเป็นแน่ ไม่ว่าในหมู่ภิกษุสงฆ์ หรือในหมู่ชาวโลก เป้าหมายและหน้าที่อันสูงสุดของผู้ที่เป็นหัวหน้าหมู่คณะ เช่น เจ้าอาวาส จึงได้แก่ การรักษาสามัคคีธรรมให้บังเกิดพร้อม ทั้งในวัดและชุมชน เพื่อความพร้อมเพรียงแห่งชนชาวไทย และแห่งประชาคมชาวโลกทั้งปวงจะได้บังเกิดขึ้น นำความเจริญสำเร็จมาสู่หมู่คณะได้ด้วยอานุภาพแห่งกำลังสติปัญญาความสามารถของท่านเอง

ในการนี้ นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการท้องถิ่น และประชาชนร่วมในพิธีจำนวนมาก

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/ข่าว

 

Check Also

ผลการตัดสินรางวัลโครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศ