Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สมเด็จพระสังฆราช สักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราช
18

สมเด็จพระสังฆราช สักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราช และอัฐิสมเด็จพระราชาคณะ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราช และอัฐิสมเด็จพระราชาคณะ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ปฏิบัติพระกรณียกิจเสด็จออกจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไปยังพระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุสฺสเทวมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๙ ต่อมาเวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จไปยังพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม จากนั้น เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จถึงพระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ทรงถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ศรี) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑ และทรงถวายสักการะอัฐิ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พฺรหฺมรํสีมหาเถร) ,สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณฉนฺทเถร) และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัต) ต่อจากนั้นเวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จไปยังพระอุโบสถวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร ทรงถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ญาณสํวรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๔ และเสด็จกลับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

s__182280205

เปิดโครงการอบรมพัฒนายกระดับคุณภาพครู บุคลากร และผู้เรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ …