Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส ป.ธ.๙)

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส ป.ธ.๙)

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๖.๔๖ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังปริณายก ทรงเป็นประธานในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระพรหมเมธาจารย์(คณิศร์ เขมวํโส ป.ธ.๙) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม กรุงเทพมหานคร ซึ่งสังขารเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ สิริอายุรวม ๙๐ ปี พรรษา ๖๘ ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานครในการนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมรดน้ำศพ ณ ศาลาจตุรมุข วัดบุรณศิริมาตยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง" คลิกที่นี่