Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สมเด็จพระสังฆราช ทรงเปิดการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเปิดการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันอังคาร ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีนายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้กราบทูลถวายรายงาน โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า “ในฐานะที่ผมได้รับภารธุระ ในงานพระธรรมทูตมานับแต่ยุคบุกเบิกจนถึงปัจจุบัน จึงขอใช้โอกาสนี้ ปรารภข้อคิดบางประการกับท่านทั้งหลายสักเล็กน้อย ในฐานะพระธรรมทูตรุ่นพี่พูดคุยกับพระธรรมทูตรุ่นน้อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นหน้าที่โดยตรงของพระภิกษุ ท่านทั้งหลายเมื่อได้อุปสมบทเข้ามาสู่พระศาสนานี้ จึงมีหน้าที่เผยแผ่พระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ขจรขจายไป ด้วยน้ำใจกรุณาอย่างบริสุทธิ์ ไม่พึงมุ่งหวังลาภสักการะใดๆ แต่พึงมุ่งหมายเพื่อให้ธรรมะ เรืองรองขึ้นอย่างกว้างขวาง ให้เป็นแสงสว่างทางปัญญา ช่วยอนุเคราะห์เกื้อกูลชาวโลก อย่างไรก็ตาม การช่วยกันหมุนกงล้อแห่งธรรม หรือที่เรียกว่า ‘ธรรมจักร’ ให้ขับเคลื่อนไปนั้น จำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติสำคัญ ๕ ประการ กล่าวคือ ๑. ธัมมัญญุตา ท่านต้องเป็นผู้รู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง ต้องเป็นผู้รู้ธรรม ถ้าท่านเป็นพระธรรมทูต แต่ไม่รู้จักธรรมะอย่างถ่องแท้ ก็ทำงานให้สำเร็จสมตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับสมมติให้เป็นอยู่นี้ไม่ได้ ๒. อัตถัญญุตา ท่านต้องเป็นผู้รู้จักผล คือ รู้ความหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ ว่าธรรมะที่ท่านเผยแผ่นั้น มีความหมายอย่างไร และการทำหน้าที่ของท่านนั้นเพื่อประโยชน์อะไร ๓. มัตตัญญุตา ท่านต้องเป็นผู้รู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น ภิกษุในพระพุทธศาสนา ย่อมรู้จักประมาณในการรับและบริโภคปัจจัยสี่ ๔. กาลัญญุตา ท่านต้องเป็นผู้รู้จักกาลอันเหมาะสม รู้ระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการประกอบกิจการงาน บริหารเวลาให้ถูกต้อง รู้ว่าเวลาใดควรทำ หรือควรพูดอะไร และอย่างไร ๕. ปริสัญญุตา ท่านต้องเป็นผู้รู้จักบริษัท คือ รู้จักชุมชน รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา จะต้องทำกิริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างนี้ เป็นต้น ถ้าพระธรรมทูตมีคุณสมบัติทั้ง ๕ ประการดังกล่าวมานี้ครบถ้วน ขอรับรองว่า ท่านจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แล้วเป้าหมายที่พึงประสงค์ คือความดำรงคงมั่นแห่งพระสัทธรรม นำประโยชน์สุขมาสู่มหาชนทั้งหลาย ก็ย่อมบังเกิดขึ้นได้ ตลอดกาลนาน” สำหรับการจัดการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสำนักงานแม่กองงานพระธรรมทูต และกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมีหัวหน้าพระธรรมทูต พร้อมเลขานุการ พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงาน ทุกจังหวัด ๆ ละ ๓ รูป และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพระธรรมทูต จำนวนรวม ๔๑๐ รูป/คน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ สำหรับการประชุมสัมมนา เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ประกอบด้วย การบรรยายเรื่องงานพระธรรมทูต โดย พระพรหมโมลี เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต การบรรยายพิเศษเรื่องการสนับสนุนส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การบรรยายพิเศษเรื่องการจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำระบบสารสนเทศ โดย พระเทพปริยัติมุนี วัดหงส์รัตนาราม การบรรยายพิเศษเรื่องระบบสารสนเทศของกองงานพระธรรมทูต โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการพัฒนางานพระธรรมทูต ในยุค ๔.๐ โดยพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส และพิธีปิดการประชุมสัมมนาโดย พระมหาโพธิวงศาจารย์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๘ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ในการนี้ หัวหน้าพระธรรมทูต เข้ารับประทานใบแต่งตั้งพระธรรมทูต จำนวน ๙ รูป ๑. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๑ ๒. สมเด็จพระพุฒาจารย์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๕ ๓. พระพรหมมุนี หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๗ ๔. พระพรหมโมลี หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๓ ๕. พระมหาโพธิวงศาจารย์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๘ ๖. พระธรรมราชานุวัตร หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๔ ๗. พระธรรมปิฎก หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๒ ๘. พระธรรมวิมลโมลี หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๙ และ ๙. พระเทพวิสุทธิโมลี หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๖

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …