Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ

วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ณ หอประชุมพระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายณรงค์ ทรงอารม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน พร้อมด้วยช้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ถือเป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีแนวคิดในการจัดตั้งคือ วัดในพระพุทธศาสนาสมควรได้รับการพัฒนาให้เป็นแกนนำในการเผยแผ่หลักธรรม และเป็นศูนย์กลางชุมชน สามารุสงเคราะห์เกื้อกูลชุมชนในทุกๆด้านที่ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัยและกฎหมาย โดยการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ๒.เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงาน อันจักนำไปสู่การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชุมชน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ๒ วัน คือ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

Check Also

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เรื่อง การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เรื่อง การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม    คลิกที่นี่