Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สมเด็จพระพุฒาจารย์ เปิดโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนุนเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)

สมเด็จพระพุฒาจารย์ เปิดโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนุนเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)

จดหมายข่าว พศจ.โคราช วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ชมรมบวรรักษ์ศีล ๕ และศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช จัดโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนุนเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) นครราชสีมา “สวดมนต์ศีล ๕ โคราช อนุรักษ์เพลงโคราช การแสดงผลงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนุนเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ นครราชสีมา

โครงการในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย
๑. การมอบโล่สวดมนต์ศีล ๕
๒. การรับฟังการบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ที่มีประสิทธิผล จากพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๑๔
๓. การประกวดการจัดนิทรรศการของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต.)ดีเด่น๓๒อำเภอ
๔. การประกวดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
๕. การประกวดขับร้องเพลงโคราช เพื่อเชิดชูเกียรติคุณย่าโม/อัตลักษณ์ของชาวโคราช และการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของชาวโคราช

การดำเนินโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้ยึดหลักการและวิธีการดำเนินงานตามมติมหาเถรสมาคมและยุทธศาสตร์โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของส่วนกลาง เพื่อนำไปสู่การดำเนินชีวิตตามวิถีชาวพุทธของประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืนถาวร โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกหมู่บ้านในจังหวัดนครราชสีมา มีความปรองดองสมานฉันท์ รักและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดยเน้นหลักศีล ๕ และหลักธรรม ๘ หัวข้อ ดังนี้ ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสัมมาชีพ ด้านสันติสุข ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้านกตัญญูกตเวทิตาธรรม และด้านสามัคคีธรรม

รับชมอัลบั้มเต็มได้ที่เฟสบุ๊คสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …