Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก

วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกและทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์มหาราช”
เนื่องในงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
การนี้ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธศาสนิกชน ร่วมรับเสด็จ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดงาน “เทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย รัฐบาลได้เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จัดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวโรกาสต่างๆ
ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๓๓ เป็นต้นมา ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ ซึ่งถือเป็นครั้งที่ ๓๐ มหาเถรสมาคม
ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จัดงานเทศน์มหาชาติ
และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา
อีกทั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงสนพระทัยในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มาโดยตลอด โดยเฉพาะประเพณีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งได้เสด็จฯ มาสดับพระธรรมเทศนา
เทศน์มหาชาติ ณ พุทธมณฑล เป็นจำนวนถึง ๑๓ ครั้งด้วยกัน โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ได้เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมรับฟังและรับเป็นเจ้าภาพ
กัณฑ์เทศน์มหาชาติในแต่ละกัณฑ์ พร้อมทั้ง ได้กราบอาราธนาพระภิกษุที่มีความสามารถในการเทศน์มหาชาติมาเป็นองค์แสดงในแต่ละกัณฑ์

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลระบบทะเบียนพระ

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลระบบทะเบียนพระ …