Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายการเช้าชวนคุย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง จ.ปราจีนบุรี ช่อง 9 MCOT HD 1

รายการเช้าชวนคุย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง จ.ปราจีนบุรี ช่อง 9 MCOT HD 1

รายการเช้าชวนคุย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง จ.ปราจีนบุรี ช่อง 9 MCOT HD 1 ในโรงเรียนทีมีกิจกรรมตัวอย่างด้านการศึกษาสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (เรียนฟรี)

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง" คลิกที่นี่