Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของคณะสงฆ์ในการขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่

รัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของคณะสงฆ์ในการขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของคณะสงฆ์ในการขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างยั่งยืน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรมภายในวัดให้การต้อนรับ เวลา ๑๓.๓๐ น. เดินทางไปยัง วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางด้านสัตตมหาสถานและเป็นศูนย์กลางเชิงนิเวศน์เชิงการท่องเที่ยว โดยกราบนมัสการพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด และเดินสำรวจวัด จากนั้นเวลา ๑๔.๑๕ น. เดินทางไปยังวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๒ โดยมี พระพรหมมงคล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ อดีตเจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดร่ำเปิง คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมปฏิบัติธรรม รวมถึงชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติธรรมให้การต้อนรับ

ในการนี้ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ร่วมบันทึกเทปรายการ “กฤษนะทัวร์ยกล้อ” เพื่อติดตามการพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน และวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) จังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาอารยสถาปัตย์ในวัดและพุทธศาสนสถานเป็นเรื่องที่สังคมโลกให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นการออกแบบสิ่งก่อสร้างเพื่อตอบสนองต่อคนทุกคนรวมถึงคนทุพพลภาพที่ต้องการไปปฏิบัติศาสนกิจในวัดและพุทธศาสนสถานให้สามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงสถานที่ต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …