Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รณรงค์เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร และคลองสาขา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รณรงค์เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร และคลองสาขา

วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) พร้อมด้วยนายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่รณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร และคลองสาขาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) พร้อมคณะ กราบนมัสการ พระสัมพุทธสิริ พระประธานในพระอุโบสถ และ พระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตร พระประธานในพระวิหาร พระพุทธรูปสำคัญประจำวัด หลังจากนั้นกราบปรึกษากับพระเดชพระคุณ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร และหลังจากนั้นได้คณะได้เดินสำรวจบริเวณรอบวัด โดยวัดโสมนัสราชวรวิหาร นั้นตั้งอยู่ริมคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเป็นคลองสาขาของคลองเปรมประชากร สำหรับการดูแลรักษาพัฒนาคลองเปรมประชากร ซึ่งจะเป็นต้นแบบขยายผลไปยังวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแล รักษา พัฒนาลำน้ำ และคูคลอง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความตระหนักรู้ถึงภารกิจหน้าที่ชุมชนริมลำน้ำลำคลอง และสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันรับผิดชอบดูแลรักษาและพัฒนาคลอง เพื่อสุขภาวะอนามัย คุณภาพชีวิต และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช …