Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนยั่งยืน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนยั่งยืน

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อน "วัด" เป็นศูนย์กลางชุมชนยั่งยืน ภายใต้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ศีล ๕ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานทั้ง ๘ ด้านของหน่วยงานอบรมประชาชนประจำตำบล ชุมชนบ้านหลวง รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน การบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ศีล ๕ โดยมี พระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร. เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชุมชนบ้านหลวงให้การต้อนรับ ณ ชุมชนบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ถวายสักการะพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ พร้อมพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดฯ

จากนั้น ได้เยี่ยมชมวิถีชีวิต การสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน ณ ศูนย์การเรียนรู้เฮือนหลวงมหาวรรณ์ ชุมชนบ้านหลวง ชมร้านค้าประชารัฐ หอสมุดชุมชนดีเด่น และสถาบันการเงินชุมชนบ้านหลวง ที่ดำเนินงานโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จนประสบความสำเร็จมีเงินหมุนเวียนมากว่า ๖๐ ล้านบาท การขับเคลื่อนวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนยั่งยืน เป็นการส่งเสริมและสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชน โดยวัดเป็นศูนย์กลางประสานงาน ระหว่างบ้าน โรงเรียน หน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ อีกทั้งเป็นศูนย์รวบรวมข่าวสารการเผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตามหลักธรรม ๘ ประการ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูเวทิตา และสามัคคี ซึ่งคณะสงฆ์และส่วนราชการในพื้นที่ ได้ดูแลเอาใจใส่ ติดตาม บำรุงขวัญกำลังใจ อบรมปฏิบัติจนเกิดประโยชน์และความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชุมชน มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ซึ่งจะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัย ยั่งยืน และมีสันติสุข

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาพ/ข่าว

Check Also

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เรื่อง การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เรื่อง การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม    คลิกที่นี่