Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รองผอ.พศ. มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๘

รองผอ.พศ. มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๘

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องธานี ชั้น ๑ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม พร้อมให้โอวาทและปิดโครงการอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีนางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์ เลขานุการกรม กล่าวรายงาน การจัดโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ ตามรายชื่อที่ขึ้นบัญชีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๒๗ คน เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานราชการ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การทำงานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน รวมถึงการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่สำนักงานก.พ. กำหนดให้ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมสัมมนาร่วมกัน โดยใช้หลัก “การเป็นข้าราชการที่ดี”

โดยมีเนื้อหาหลักเป็นการบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงาน ก.พ., สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น นายองค์การ สิริชุมแสง, นางสาววญาดา ดาวพลังพรหม เป็นต้น รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ วัดพนัญเชิงวรวิหาร, วัดท่าการ้อง, พิพิธภัณสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รวมถึงการทดสอบประมวลความรู้ โดยมีผู้ผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๒๗ คน ดังนี้

๑. นายแสนยากร  เหล่าอรรคะ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

๒. นายนฤพนธ์  เมืองจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

๓. นางพิทยาาภัค  ปีชัยภูมิ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

๔. นางสาวเบญจมาส  ขวัญคง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี

๕. สิบตรีหญิง กัญญพัฒน  พรายแสง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี

๖. นายจิรัฏฐ์  ฐิติกิตติกุลภากร ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

๗. นายสราวุธ  สนิทกลาง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

๘. นางสุพรรษา  อนุสุนัย ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร

๙. นางพัชรีวรรณ  พรหมจักร์ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

๑๐. นายนพพร  ทิพวงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

๑๑. นางสาวพัชรี  อุ่นไธสง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์

๑๒. นางสาวเยาวภา  รุ่งเรือง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

๑๓. นายจิราภัทร  คำแปง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

๑๔. นางสาววิภาวดี  สีตนไชย ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

๑๕. นางสาวจตุรพร  วงษ์งาม ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

๑๖. นางณภัทร  นุ้ยมาตร ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

๑๗. นางสาวสุกัญญา  โมตันตะสุทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

๑๘. นายสุทธิพงษ์  ตาสาโรจน์ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๙. นายวิสุทธินันท์  นิลพัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

๒๐. นางสาวนฤชา  แว่วสอน ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

๒๑. นางสาวนุชนาฏ  ไชยพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี

๒๒. นายณัชชัชพงศ์  แดงสกุล ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร

๒๓. นางสาวพรพิมล  ศิริวุฒิรังสรรค์ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร

๒๔. นายคมสันต์  เทือกตา ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย

๒๕. นางสาวพัชรี  ชาวเหนือ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

๒๖. นางสาวรวีรัศมิ์  ไทยประดิษฐ์ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

๒๗. นางสาวจินตนา  คิ้วราชแยง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู

 

นายวัชรพงษ์ บุญพระ ภาพ/ข่าว

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

พศ.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา โดยพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ …