Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคเหนือ

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคเหนือ

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคเหนือ จังหวัดพิจิตร ในการนี้ นายจีรวิทย์ นิยมธรรม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ นายอัครชัย ได้ผลธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ได้นำเสนอโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขพร้อมช่วยสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน โดยใช้หลักธรรมตามพระพุทธศาสนา ร่วมเสริมสร้างคุณธรรม พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ต่อที่ประชุม พร้อมกันนี้ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านวิชาการของสามเณรโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง" คลิกที่นี่