Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑

รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  นำคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รดน้ำขอพร รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรธนะ) ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑  ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

Check Also

พศ.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา โดยพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ …