Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ม.มหิดลเปิดรับสมัครพระภิกษุ-สามเณรเข้าศึกษาต่อ

ม.มหิดลเปิดรับสมัครพระภิกษุ-สามเณรเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครพระภิกษุ-สามเณร เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

http://deb.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=334:2011-10-06-07-17-49&catid=74:-hot&Itemid=137

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “สุวรรณปฐมเจดีย์” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "สุวรรณปฐมเจดีย์" คลิกที่นี่