Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / มส. ร่วมกับ พศ. จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มส. ร่วมกับ พศ. จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาเถรสมาคม ร่วมกับ รัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑๓๘ รูป ณ วัดยานนาวา พระอารามหลวง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดย พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมํกรเถร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงาน การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ฯในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม เห็นชอบให้เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด จัดพิธีอุปสมบทจังหวัด ๘๙ รูป รวม ๖,๘๕๓ รูป เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยไม่ถือเป็นวันลา

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี มอบผ้าไตรแก่ผู้แทนผู้อุปสมบทจำนวน ๙ ไตร พร้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านพระพุทธศาสนา ในโอกาสเปิดประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๑๗ ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ณ ศาลาการเปรียญบนภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ในวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๑๒ แก่ผู้เข้ารับการอุปสมบทเพื่อได้น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ มีความว่า “พระพุทธศาสนาบริบูรณ์ด้วยสัจจธรรม ที่เป็นสาระและประโยชน์ในทุกระดับ แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้เข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน ด้วยปัญญาและศรัทธาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้ บัดนี้ ประเทศชาติกำลังพัฒนาในทุกด้าน และต้องการความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย ผลดีทั้งปวงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ด้วยประชาชน มีหลักของใจอันมั่นคง และปฏิบัติตนอยู่ในทางที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม กรณีกิจอันสำคัญของท่านทั้งหลาย คือการส่งเสริมประชาชนให้มีพระรัตนตรัยและธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นหลักของใจและความประพฤติ ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง แต่ทั้งนี้ท่านทั้งหลายจะต้องเจริญศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง คือความเชื่อในเหตุที่แท้ ในผลที่แท้ ไม่สับปลับ และปัญญาสามารถรู้ตามความจริง อันเกิดจากสงบแน่วแน่ของจิตต์ ให้เกิดขึ้นในตนเองก่อน จึงจะสามารถพิจารณาให้เห็นวิธีปฏิบัติ เพื่อรักษาส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์ แก่ประชาชนและประเทศชาติได้”

พระพรหมวชิรญาณ กล่าวสัมโมทนียกถาว่า มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วประเทศจัดบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลโดยจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท โดยการสนับสนุนจากรัฐบาล เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนได้ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เป็นครั้งสุดท้าย ที่สำคัญได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสู่การปฏิบัติในการสร้างคนดีให้แก่สังคม ซึ่งการพิธีอุปสมบทครั้งนี้ เมื่อเปิดรับสมัครตามโครงการดังกล่าวทั่วประเทศ ปรากฏว่า มีประชาชนให้ความสนใจ สมัครใจเข้าขอบวชเป็นจำนวนมาก แต่เดิมที่ตั้งไว้จังหวัดละ ๘๙ รูป ก็เกินจำนวนทุกจังหวัด ก็เพราะพสกนิกรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดพระชนม์ชีพ มีโครงการพระราชดำริมากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

รัฐบาลขอเชิญประชาชน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

รัฐบาลขอเชิญประชาชน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมราชานุสรณ์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ช่วงค่ำ เวลา …