Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ มติที่ ๑๕๘/๒๕๖๓ เรื่อง การเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ มติที่ ๑๕๘/๒๕๖๓ เรื่อง การเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

มติที่ ๑๕๘/๒๕๖๓ เรื่อง การเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เลขาธิการ มหาเถรสมาคมเสนอว่า เนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้รายงานการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus that was discovered in 2019) และมีการพบผู้ป่วยด้วยเชื้อไวรัสดังกล่าวในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) เพื่อให้รัฐบาลทั่วโลกเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
สมัยพุทธกาล การระบาดของโรคก็เคยปรากฏ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้สวดมนต์บทรตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทวันตรายทั้งมวลให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ขยายไปในวงกว้าง สร้างความตื่นตระหนกต่อประชาชน ดังนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีขวัญกำลังใจ มีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงเห็นควรให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรตนสูตร มาเจริญพระพุทธมนต์ โดยดำเนินการ ดังนี้
๑. กำหนดดำเนินการในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีวัดนำร่อง ดังนี้
๑.๑ ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ประกอบด้วย - วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร - วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร - วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย - วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ - วัดยานนาวา เขตสาทร - วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี
๑.๒ ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย - เขตปกครองหนเหนือ วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - เขตปกครองหนตะวันออก วัดพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - เขตปกครองหนใต้ วัดพระมหาธาตุ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. ให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศสวดบทรตนสูตร หลังจากทำวัตรเย็นทุกวัน ณ วัดนั้น ๆ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
๓. การจัดที่นั่งของพระภิกษุ สามเณร ที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ต้องนั่งห่างกัน ประมาณ ๑ เมตร
๔. ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิมพ์หนังสือบทรตนสูตร ตามที่มหาเถรสมาคมกำหนด จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๒ ฝ่าย ทราบ เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองทราบ และปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม พร้อมทั้งแจ้งวัดไทยในต่างประเทศทราบ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

Check Also

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณอาคารลานจอดรถ …