Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

tesana77_page_1

tesana77_page_2

Check Also

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

หนังสือ คลิกที่นี่ รายชื่อ คลิกที่นี่