Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเปิดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีเปิดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ พระเทพเสนาบดี (ประเทือง อาภาธโร) เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร จังหวัดลพบุรี เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระพิศาลศึกษาการ ประธานกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรมนักเรียนตั้งแต่วันที่ ๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รวม ๒ คืน ๓ วัน โดยจัดให้กิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ฟังการบรรยายธรรมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาบริเวณพุทธมณฑล และพิธีอัญเชิญเครื่องสักกาะระถวายพระประธานพุทธมณฑล และขบวนธรรมยาตราถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีนักเรียนตัวแทนกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔ โรงเรียน ประกอบด้วย
๑.โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๔๐๐ คน
๒.โรงรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลพบุรี จำนวน ๓๐๐ คน
๓.โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” จังหวัดราชบุรี จำนวน ๓๐๐ คน
๔.โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว) จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๒๐๐ คน
รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ คน
การเข้าค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และปลูกฝังกุศลธรรมในจิตใจให้นำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นเยาวชนที่มีคุณค่าของประเทศ รวมพลังความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

พศ.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา โดยพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ …