Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารจัดการองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานด้านตัวชี้วัดครั้งสำคัญของส่วนราชการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ ซึ่งมีองค์ประกอบการประเมิน จำนวน ๕ องค์ประกอบ ด้วยกัน จึงควรสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านตัวชี้วัดตามแนวทาง ฯ ดังกล่าวให้แก่บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีความเข้าใจตรงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๘๐ คน บุคลากรส่วนกลาง จำนวน ๒๘ คน บุคลากรส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๒ คน จำนวน ๑๕๒ คน
ในช่วงบ่าย เป็นการอภิปรายการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ องค์ประกอบที่ ๑ และ ๒ เรื่องตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ ๔ ความสำเร็จของการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ตัวชี้วัดที่ ๑/๑.๒ ความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม โดยนายณรงค์เดช ชัยเนตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตัวชี้วัดที่ ๒ ความสำเร็จของการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการต่อเรื่องเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนาที่ปรากฎทางสื่อสังคม และตัวชี้วัดที่ ๑ การสร้างความรู้เข้าใจแก่ประชาชน โดยนายสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์ เลขานุการกรม นายสุขพิชัย เชาวกุล ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และนางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้อำนวยการกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์และประสานราชการ ตัวชี้วัดที่ ๓ ความสำเร็จของการพัฒนาระบบการรายงานทางการเงินของวัด โดยนางสุเนตรา เอี่ยมวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ ตัวชี้วัดที่ ๑ /๑.๑ ความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพระภิกษุ/สามเณร ตัวชี้วัดที่ ๕ ความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยนายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการคณะสงฆ์ และตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของการดำเนินการพัฒนาพุทธมณฑลสู่การเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก โดยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. บรรยายพิเศษ การสร้างนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่แนวทางการพัฒนา ประเทศไทย (Thailand ๔.๐) โดยนางกัลป์ยาณ์ ภูวนันท์ สำนักงาน ก.พ.ร. และอภิปรายเรื่องข้อสังเกตจาการตรวจประเมินด้านตัวชี้วัดของหน่วยงาน โดยคุณสาวิตรี เพ็งผาสุก สำนักงาน ก.พ.ร. ต่อจากนั้น นายสนธยา เสนเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ และปิดโครงการ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

หนังสือ คลิกที่นี่ รายชื่อ คลิกที่นี่