Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๘

พิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๘

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชยพล พงษ์สีดา ที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โดยมี นางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์ เลขานุการกรม รายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวสรุปว่า “การจัดโครงการอบรมสัมมนาร่วมกันฯ ของข้าราชการบรรจุใหม่ในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๗ คน โดยเนื้อหาจะเป็นการบรรยาย ซึ่งใช้หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน รวมถึงการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงาน ก.พ. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานป.ป.ช. และศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/ศึกษาดูงานโครงการภูมิปัญญา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

วัชรพงษ์ บุญพระ ภาพ/ข่าว
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …