Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนายกระดับคุณภาพครู บุคลากร และผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๓

พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนายกระดับคุณภาพครู บุคลากร และผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๓

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งขาติ กองพุทธศาสนศึกษา กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดอบรมพัฒนายกระดับคุณภาพครู บุคลากร และผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๓ โดยมี พระครูปริยัติวีราภรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๙ ประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำสวดมนต์ และกล่าวปฏิสันถาร จบแล้ว นางพรเพ็ญ กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กล่าวรายงาน แก่ ดร.บุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้น ดร.บุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา กล่าวเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษ การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของคณะสงฆ์และตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการต่างๆ ของโลกปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องได้รับการเสริมองค์ความรู้ เพิ่มพูน ศักยภาพ พัฒนาตน สร้างมุมมองวิธีคิดและวิธีบริหารจัดการแนวใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมาตรฐาน ต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิรอด ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายพิจิตร ทาทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.อบ.เขต ๑ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในกลุ่มที่ ๘ , ๙ และกลุ่มที่ ๑๔ (โรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งขาติ / ข่าว

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง" คลิกที่นี่