Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา (B – NET)

พิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา (B – NET)

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา (B – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมี นายสิทธา มูลหงส์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมในพิธี
สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) มีกำหนดจัดทดสอบการศึกษาระดับชาติพระพุทธศาสนา(B – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในปัจจุบัน การสอบ B – NET นั้นมีความสำคัญกับโรงเรียน ครู และผู้เรียนเป็นอย่างมาก เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ ความคิด ของนักเรียน โดยประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ได้แก่ ๑.ธรรม ๒.พุทธประวัติ ๓.วินัย ๔.ภาษาบาลี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสดสอบการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา(B – NET)
สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ กำหนดขึ้น ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๑๓ และกลุ่มที่ ๑๔ จำนวนทั้งสิ้น ๕๓๑ รูป/คน

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

ขอเชิญ ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศล

ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันจันทร์ที่ ๒๕ …