Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระภิกษุที่ปฏิบัติงานงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือและหนตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระภิกษุที่ปฏิบัติงานงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือและหนตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา กลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระภิกษุที่ปฏิบัติงานงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือและหนตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โดยวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระภิกษุที่ปฏิบัติงานงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือและหนตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน “พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ คือ พระภิกษุที่สมัครใจทำหน้าที่ประกาศเผยแผ่หลักพุทธธรรม แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนของประเทศ ซึ่งเป็นเขตชุมชนชาวเขา และพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติด และความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติและพระพุทธศาสนา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดตั้งงบประมาณอุดหนุนส่งเสริมการดำเนินงาน ปัจจุบันมีพระภิกษุที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่ฯ จำนวน ๓๐๐ รูป ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน ๒๒ จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่เฉพาะ เพื่อได้รับทราบนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตลอดจนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเผยแผ่ในปัจจุบัน จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ซึ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นับว่าเป็นภารกิจสนองงานคณะสงฆ์ ๖ ด้าน เป็นเครื่องชี้วัดถึงความดำรงมั่นคงของพระพุทธศาสนา ที่สืบทอดมาจากอดีตจวบจนปัจจุบัน เพราะการที่ประชาชนได้รู้ เข้าใจหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนสามารถน้อมนำหลักพุทธธรรมไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขได้ ซึ่งในวันนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อาราธนาพระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จำนวน ๕ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, น่าน และตาก  สำหรับหนตะวันออก จำนวน ๙ จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์, สระแก้ว, ศรีสะเกษ, เลย, บึงกาฬ, หนองคาย, มุกดาหาร, อุบลราชธานี และนครพนม  รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒๕ รูป ”

ในช่วงเช้า ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา ให้โอวาทแก่พระภิกษุที่เข้าร่วมสัมมนาฯ ต่อมานายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้บรรยายพิเศษถวายความรู้ เรื่อง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กับการส่งเสริมบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และในเวลา ๑๕.๐๐ น. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ป.ธ.๙ (ว.วชิรเมธี) บรรยายพิเศษ เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มจัดทำแผนงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีนายณรงค์เดช ชัยเนตร ผู้อำนวยกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และนายพัฒนา สุอำมาตย์มนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และนายหาญ งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …