Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง (อภิญญาเทสิตธรรม) ของเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง (อภิญญาเทสิตธรรม) ของเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานสงฆ์ นายวรเดช ช่างบุ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสกล่าวถวายรายงาน ในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง (อภิญญาเทสิตธรรม) ของเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ และพระวิปัสสนาจารย์ ได้ทบทวนหลักการศึกษาสัมมาปฏิบัติเสริมสร้างประสบการณ์การศึกษาสัมมาปฏิบัติเสริมสร้างประสบการณ์การศึกษาปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเสริมสร้างสามัคคีธรรมระหว่างเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนาจารย์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ในปัจจุบันมีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน ๑,๖๓๗ สำนัก ในโครงการปฏิบัติธรรม ฯ ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด และพระวิปัสสนาจารย์เป็นอันมาก

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลระบบทะเบียนพระ

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลระบบทะเบียนพระ …