Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ. ๖ และป.ธ. ๗

พิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ. ๖ และป.ธ. ๗

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง กำหนดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑  โดยเปิดสอบ ณ สนามสอบในกรุงเทพมหานคร รวม ๕ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยแบ่งเป็น ๒ รอบ คือ รอบที่หนึ่งเป็นการสอบประโยค ป.ธ. ๖ และ ป.ธ. ๗ ส่วนรอบที่สองเป็น ประโยค ป.ธ.๘  และ ป.ธ. ๙

ซึ่งในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ที่ผ่านมา สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงได้เปิดสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ. ๖ และป.ธ. ๗ ซึ่งสอบในวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยพระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กล่าวให้โอวาทก่อนเริ่มสอบ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ / ข่าว

Check Also

พศ.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา โดยพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ …