Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “The Buddhist Path to Sustainable Development Goals (พุทธมรรค สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)

พิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “The Buddhist Path to Sustainable Development Goals (พุทธมรรค สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานกล่าวถวายรายงานแด่ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, ศ.ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ “The Buddhist Path to Sustainable Development Goals (พุทธมรรค สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) เนื่องในการจัดการประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิล ศากยะ) เป็นอธิการบดีกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สำหรับการประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ประจำปี ๒๕๖๑ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๔ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์โลก สวนเบญจสิริ สุขุมวิท ๒๔ และ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล) องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล) และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก (มพล) ร่วมกับโครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ The Caux Round Table ศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนแห่งศศินทร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยการจัดประชุมนานาชาติในครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติรำลึกถึง วันที่ ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งตรงกับวันพ่อแห่งชาติ และวันที่ ๓ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งเป็นวันก่อตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก การนี้ กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาทั่วโลกได้เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

พิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการฯ ระดับเจ้าคณะตำบล — ที่ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๕.๓๐น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร แด่พระสังฆาธิการที่ร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศ  ระดับเจ้าคณะตำบล   รุ่นที่ ๒๓ …