Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันนี้ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๙.๐๙ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระบัญชาให้ สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) พร้อมด้วย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี

สมเด็จพระวันรัต กล่าวสัมโมทนียกถา ความว่า การศึกษาสงฆ์ คือ หลักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรที่คณะสงฆ์ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม(มส.) กำหนดแบ่งเป็น ๓ แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา โดยการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี เป็นการศึกษาที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถือเป็นการศึกษาดั้งเดิมของคณะสงฆ์ที่มีมาตั้งแต่โบราณ ควบคู่กับการศึกษาของชาติไทย มีวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาเพื่อให้พระภิกษุ สามเณร ได้ศึกษาเรียนรู้หลักพระธรรมวินัยตามพระไตรปิฎก สำหรับเป็นข้อวัตรปฏิบัติตนและอบรมสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้รู้ตามและปฏิบัติ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างศาสนทายาทสืบต่อพระพุทธศาสนา ส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เป็นการจัดการศึกษาแผนกหนึ่งของสงฆ์ ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนซึ่งเป็นพระภิกษุ สามเณร ได้รับการศึกษาทางพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับวิชาการสามัญ กล่าวคือ เป็นการบูรณาการระหว่างการศึกษาของคณะสงฆ์ แผนกธรรมและแผนกบาลี กับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนที่ขาดโอกาสที่จะศึกษาในระบบปกติ แล้วมาบวชใบบวรพุทธศาสนาได้มีโอกาสศึกษาเฉกเช่นเดียวกับเยาวชนไทยทั่วไป
และการศึกษาสงฆ์ เป็นการจัดการศึกษาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศาสนบุคคลให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ ซึ่งเมื่อพระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง ก็จะส่งผลโดยตรงต่อความเจริญมั่นคงทั้งสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ การจัดการศึกษาสงฆ์เป็นการจัดการศึกษาโดยคณะสงฆ์เพื่อให้ภิกษุ สามเณร ตลอดจนพุทธบริษัททั่วไป ได้ศึกษาหลักพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องตามที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎก ซึ่งเมื่อได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างดีแล้ว ย่อมนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและงดงาม ก่อเกิดผลคือความสุข ความเจริญแก่ผู้ปฏิบัติ และธำรงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพร เป็นไปเพิ่อประโยชน์สุขของบ้านเมืองอย่างแท้จริง

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาพ/ข่าว

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …