Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเปิดการประชุมครูสอนปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดการประชุมครูสอนปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครูสอนปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร และได้กล่าวในที่ประชุมว่า “ตนมีแนวคิดว่า จะปรับปรุงหลักสูตร ธรรมศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กเยาวชนแต่ละช่วงอายุคือ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อให้เหมาะกับการศึกษาของแต่ละช่วงวัย”

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน โดยสังเขปว่า “การจัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายของคณะสงฆ์ และแนวทางการส่งเสริมสนับสนุน ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนให้มีความเฉียบคมและแตกฉานมากยิ่งขึ้น”

การประชุมครั้งนี้ได้อาราธนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๕๐ รูป ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

Check Also

แม่กองบาลีสนามหลวง ให้กำลังใจตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ครั้งแรก วันที่ ๓

                วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง และนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี …