Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ประจำพระชนมวารสมเด็จพระสังฆราช

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ประจำพระชนมวารสมเด็จพระสังฆราช

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ประจำพระชนมวาร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ประจำพระชนมวาร พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ "อริยวงศ์" เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ ๙๐ พรรษา ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาเบญจสัตตยานุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา …