Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒

วันนี้ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๖.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ประทานให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒

ในพิธีมีคณะประมุขสงฆ์ คณะสงฆ์ไทย ผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เข้าร่วม โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธศาสนิกชน จำนวนมาก ร่วมพิธี ณ ลานพิธีหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

หลังจากนั้นพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม นำคณะประมุขสงฆ์ คณะสงฆ์ไทย ผู้นำชาวพุทธนานาชาติ รองนายกรัฐมนตรี และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน เวียนเทียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล

ทั้งนี้ มหาเถรสมาคม ร่วมกับรัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

 

Check Also

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ในงวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน …