Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

​เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มหาเถรสมาคม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดตานีนรสโมสร อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยคณะสงฆ์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ร่วมกับข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

​​วัดตานีนรสโมสร สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๓๙๕ แต่เดิมย้ายจากบริเวณเมืองเก่าที่บ้านนา ตําบลกรือเซะ อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สีตะวันกรมการเมืองปัตตานี สร้างขึ้นเป็นที่ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาประจํามณฑลปัตตานี เดิมชื่อว่าวัดบางน้ำจืด แต่ประชาชนทั่วไปเรียกว่าวัดกลาง

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๑) เสด็จประพาสเมืองปัตตานี ทรงทอดพระเนตรเห็นศาลาการเปรียญหลังคามุงจากมีสภาพทรุดโทรมจึงทรงพระราชทานทรัพย์เพื่อสร้างศาลาการเปรียญขึ้นใหม่ ดังปรากฏในจดหมายเหตุ รัชกาลที่ ๕

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๓๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จวัดบางน้ำจืด โดยเรือพระที่นั่งบูรทิศในการพระราชพิธีฉลองศาลาการเปรียญ ทรงมีพระราชหัตถเลขา ในการพระราชพิธีดังกล่าวถึงเหตุการณ์ในการฉลองศาลาการเปรียญและได้พระราชทานนามวัดว่า “วัดตานีนรสโมสร” และได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง
ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๙

#พระพุทธศาสนา #ศาสนา #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether #Like #Share #สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม …