Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีอัญเชิญ หน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

พิธีอัญเชิญ หน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๒๐ น. พระราชาคณะแห่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งแปดแห่งและคณะ นายกามินี จายาวิกรามาเพเรรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาและการพัฒนาจังหวัด Wayamba สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา พร้อมภริยาและคณะ พร้อมหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้แทนคณะสงฆ์ฝ่ายไทย และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐบาลไทย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้การต้อนรับ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง" คลิกที่นี่