Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. มหาเถรสมาคม ร่วมกับ รัฐบาล และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

โดยมี พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ วางพานพุ่มเครื่องสักการะและจุดธูปเทียนบูชาหน้า พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้ นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายความสะดวกแด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งพิธีดังกล่าวมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงงานโรงเรียนวัดนาราบวิทยา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนวัดนาราบวิทยา ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน …