Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีสมโภชหิรัญบัฏ พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

พิธีสมโภชหิรัญบัฏ พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ พระพรหมมงคล และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้ารับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เรียบร้อยแล้ว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักพระราชวัง และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อัญเชิญหิรัญบัฏ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ร่วมขบวนแห่จากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นำไปถวาย พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนเหนือ ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ่านประกาศพระราชกิจจานุเบกษา สถาปนาสมณศักดิ์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๗ รูป เจริญชัยมงคลคาถา สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร กล่าวสัมโมทียกถา และ พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ ต่อจากนั้น พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนเหนือ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรม ๘ รูป โดย สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ๑.พระครูปลัดสุวัฒนมงคลสิทธิคุณ อดุลธรรมาภิบาล ศาสนสุพพิธานสังฆานุนายก ๒.พระครูวินัยธร ๓.พระครูธรรมธร ๔.พระครูพิจิตรสรการ ๕.พระครูพิศาลสรคุณ ๖.พระครูสังฆภารพิชัย ๗.พระครูสมุห์ ๘.พระครูใบฎีกา

 กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …