Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม (โพธิญาณมหาวิชชาลัย) ณ พื้นที่ ๒๒ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม (โพธิญาณมหาวิชชาลัย) ณ พื้นที่ ๒๒ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๙ น. ณ พื้นที่ ๒๒ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธาน.ในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม (โพธิญาณมหาวิชชาลัย) โดยมีนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้น นายพนม ศรศิลป์ กล่าวถวายรายงาน พอสังเขปดังนี้ “สำหรับการจัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญของชาติ ณ พุทธมณฑล แห่งนี้ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นต้นมา มหาเถรสมาคม ได้มีมติเห็นชอบให้เจ้าคณะใหญ่หนกลาง นิมนต์พระสงฆ์ร่วมวิปัสสนากรรมฐาน ณ ภายในบริเวณพื้นที่ สวนเวฬุวัน และพื้นที่ ๒๒ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์หนกลางอำนวยความสะดวกสิ่งสัปปายะในด้านต่างๆ และได้รับการอุปถัมภ์ถวายความสะดวกจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตามฐานานุรูป แต่ยังขาดอาคารปฏิบัติธรรมที่จะถวายความสะดวกแด่คณะสงฆ์และแก่ฆราวาส เจ้าประคุณสมเด็จฯ จึงมีดำริให้จัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม (โพธิญาณมหาวิชชาลัย) ขึ้น โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ฝ่ายสงฆ์ ณ พื้นที่ ๒๒  ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณพุทธมณฑล โดยสร้างเป็นอาคารปฏิบัติธรรม ๒ ชั้น สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร อาคารชั้นบนโปร่งใช้สำหรับปฏิบัติธรรม ห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องพักพระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๖ ห้อง ชั้นล่างเป็นสถานที่พักจำนวน ๒๔ ห้อง ห้องน้ำห้องสุขา ๑๒๐ ห้อง เมื่อดำเนินการจัดสร้างเสร็จแล้ว สามารถรับรองพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ครั้งละประมาณ ๓,๐๐๐ รูป/คน งบประมาณก่องสร้างรวมทั้งสิ้น ประมาณ ๙๕ ล้านบาท”

จากนั้น ประธานในพิธี ทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส ร่วมตอกไม้มงคล และวางแผ่นทอง พร้อมด้วยวางศิลาฤกษ์ ณ แท่นบริเวณพื้นที่จัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม (โพธิญาณมหาวิชชาลัย) ในการนี้ นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนา ผู้อุปถัมภ์โครงการฯ, คุณภัสสกุล โสภณอนันตกิจ ผู้อุปถัมภ์โครงการฯ, คุณวนิดา บดินทร์ภักดีกุล ผู้อุปถัมภ์โครงการฯ และนายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …