Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

พิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ตามโครงการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อขึ้นทะเบียนตามบัญชีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การอบรมฯจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายรายงาน ดังนี้ “สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา บรรยายพิเศษเรื่อง การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระราชวรมุนี ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรม และได้อาราธนาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษในหลักวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เช่น วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมะ พุทธประวัติ วินัย การเขียนแผนการสอน การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน และคุณสมบัติของครูสอนที่ดี เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการทำแบบทดสอบก่อนการอบรม เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม และทำแบบทดสอบหลังการอบรม เพื่อวัดผลการจัดอบรม ผลปรากฏว่า ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการอบรม เป็นที่น่าพอใจ และมีผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๓ รูป ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะได้สรุปผลการจัดอบรม นำเสนอคณะสงฆ์ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องต่อไป” จากนั้นพระพรหมมุนี ประธานในพิธีฯ ให้โอวาท และเมตตาถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ มหาเถรสมาคม สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรม โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา …