Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค ๑๐ – ๑๑ – ๑๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วัดโสธรวราราม

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค ๑๐ – ๑๑ – ๑๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วัดโสธรวราราม

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรง เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วัดโสธรวราราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการคณะสงฆ์ ขอประทานอนุญาตกราบอาราธนาพระเถระ และเรียนเชิญข้าราชการเข้าถวายสักการะตามลำดับ จากนั้นนายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน “สมณศักดิ์  หรือบรรดาศักดิ์ หรือยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแด่พระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย ดังนั้น ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ถวายพระสงฆ์เป็นพระราชาคณะในประเทศและต่างประเทศ จำนวน ๑๕๙ รูป เป็นครูสัญญาบัตรตั้งใหม่ในประเทศและต่างประเทศ จำนวน ๑,๑๔๔ รูป และได้มีพระราชานุญาตให้เลื่อนชั้นพระครูสัญญาบัตรในประเทศและต่างประเทศ จำนวน ๙๔๐ รูป และให้ทรงตั้งประทวนสมณศักดิ์ จำนวน ๑ รูป รวมพระสงฆ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในโอกาสนี้ จำนวน ๒,๐๘๕ รูป พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ จำนวน ๑๕๙ รูป สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้ารับพระราชทานสุพรรณบัฏ หิรัญบัฏ สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ส่วนพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ที่เป็นพระครูสัญญาบัตร ได้มีพระราชานุญาตถวายสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในโอกาสอันสมควร วันนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นิมนต์พระสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งใหม่ จำนวน ๓๒๒ รูป ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ จำนวน ๒๕๒ รูป รวม ๕๗๔ รูป มาเข้ารับสัญญาบัตร พัดยศฯ”

จากนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประกอบพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศฯ แก่พระสงฆ์ จำนวน ๕๗๔ รูป พร้อมประทานโอวาทแก่พระสงฆ์ที่เข้ารับฯว่า “ด้วยเกียรติยศครั้งนี้ เป็นเครื่องหมายว่าท่านได้กอปรคุณูปการเพื่อบวรพระพุทธศาสนา และประเทศชาติมาเป็นลำดับ จนเหมาะสมแก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับพระราชทาน อย่างไรก็ตามขอปรารภข้อคิดบางประการไว้ ว่า เกียรติยศและตำแหน่งที่ได้รับพระราชทานมาจากพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะ และอัครศาสนูปถัมภกนั้น มิใช่เป็นเครื่องเชิดชูตนไว้ให้อยู่ในที่สูงทางโลก แต่เป็นเครื่องเตือนให้ท่านต้องระมัดระวัง สังวรในทางธรรมยิ่งขึ้น ให้สมกับพระบรมราชูปถัมภ์ที่พระราชทาน เกียรติยศนั้นเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับหน้าที่ คือการดำเนินตามพระพุทธานุศาสนี (คำสอนของพระพุทธเจ้า) ที่ทรงอบรมประทานไว้แก่ภิกษุบริษัทจนตลอดพระชนมชีพให้บริบูรณ์พร้อมด้วยอัตสมบัติ คือการครองตนในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด มิให้ใครตำหนิได้ว่าพระสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่งามด้วยศีล ไม่งามด้วยอาจาระ ในขณะเดียวกัน ภิกษุบริษัทต้องปฏิบัติบำเพ็ญตนให้บริบูรณ์ด้วยปรัตถะ คือ ประโยชน์ของผู้อื่น โดยเฉพาะการอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่ชาวโลกโดยทั่วไป พระครูที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศไปแล้ว แม้จะประคองไว้ในมือของท่านด้วยกำลังมือ กำลังแขนอย่างภาคภูมิ แต่ต้องไม่ลืมว่าได้รับพระราชทานสัญญาแห่งภารธุระในการบริหารกิจการพระศาสนา การครองตนให้สมสมณฐานะ และการอนุเคราะห์ทางโลกโดยกว้างขวางอีกด้วย จำต้องประคองใจให้รับน้ำหนักแห่งกิจการงานที่จะได้รับเพิ่มพูนต่อไปในวันข้างหน้าให้ได้ หากสามารถแบกทานภารธุระไว้ด้วยสรรพกำลังแห่งความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ภายในกรอบของพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมืองแล้ว ย่อมได้ชื่อว่าเป็นทั้ง“พระแท้” และเป็นทั้ง “ครูแท้” สมสมณฐานันดร “พระครู” สมสมณสัญญา และสมบัตรแห่งสัญญาที่ทรงพระราชศรัทธาพระราชทานมาด้วยน้ำพระราชหฤทัยหวังประโยชน์ต่อบวรพระพุทธศาสนาและมหาชนชาวไทยทั้งมวลเป็นสำคัญ เมื่อท่านกลับไปยังพระอาราม และอารามของท่าน พุทธบริษัททั้งปวงย่อมมารอบล้อมชื่นชมยินดี อาจมีการเฉลิมฉลอง ขออนุโมทนายินดี และขอย้ำเตือนพระครูทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ว่า โลกามิสที่ได้รับมาจากโลก จักเป็นประโยชน์ทางธรรมติดตัวท่านต่อไป เมื่อท่านแปรผลให้เป็นประโยชน์กลับคืนสู่โลก ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมภิกษุบริษัทด้วยกัน ขอถวายกำลังใจแด่ทุกท่านให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวง เพื่อยังประโยชน์ตนและประโยชน์มหาชนให้ถึงพร้อม และเจริญสำเร็จทุกสถาน เพื่อความงอกงามไพบูลย์ และความตั้งมั่นยั่งยืนแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาสืบไป "

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

หนังสือ คลิกที่นี่ รายชื่อ คลิกที่นี่