Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายสักการะ และถวายรายงานดังนี้ “สมณศักดิ์ คือ บรรดาศักดิ์ หรือ ยศ ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแด่พระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย ดังนั้น ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ถวายพระสงฆ์เป็นพระราชาคณะในประเทศและต่างประเทศ จำนวน ๑๕๙ รูป เป็นพระครูสัญญาบัตรตั้งใหม่ในประเทศและต่างประเทศ จำนวน ๑,๑๔๔ รูป และได้มีพระบรมราชานุญาตให้เลื่อนชั้นครูสัญญาบัตรในประเทศและต่างประเทศ จำนวน ๙๔๐ รูป และให้ตั้งประทวนสมณศักดิ์ จำนวน ๑ รูป รวมพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๘๕ รูป สำหรับพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ จำนวน ๑๕๙ รูป สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้ารับพระราชทานสุพรรณบัฏ หิรัญบัฏ สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว

ส่วนพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร มีพระบรมราชานุญาตถวายผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ในโอกาสอันสมควร สำหรับเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้โปรดมีบัญชาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และได้นิมนต์พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งใหม่ จำนวน ๒๖๕ รูป และได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ จำนวน ๑๙๘ รูป รวม ๔๖๓ รูป มาเข้ารับสัญญาบัตร พัดยศฯ จากเจ้าประคุณสมเด็จฯ และมีพระสังฆาธิการในจังหวัดราชบุรี จังหวัดอุทัยธานี ประเทศสิงคโปร์ และในประเทศมาเลเซีย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ จำนวน ๔ รูป เจ้าคณะตำบล จำนวน ๒ รูป เจ้าอาวาส จำนวน ๑ รูป รวม ๗ รูป มีความประสงค์ขอเข้ารับพัดยศให้ตรงกับตำแหน่งในพิธีนี้ด้วย

จากนั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประทานสัญญาบัตร พัดยศ และกล่าวสัมโมทนียกถาว่า “พระสังฆาธิการที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เป็นเพราะความดีที่ท่านได้ทำแก่พระศาสนาและประเทศชาติ ดังนั้น จงทำความดีต่อไป รวมทั้งช่วยกันส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ สู่การปฏิบัติของประชาชน ให้สังคมมีศีล มีสุข สร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ และ ๓ สิ่งสำคัญที่ผมขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายควรต้องทำ ๑.ต้องมีศีลาจารวัตร คือมีความประพฤติเรียบร้อย และมีมารยาทอยู่เสมอ และต้องมีศีลสามัญญตา คือ มีศีลบริสุทธิ์ ไม่ทำตัวเป็นที่น่ารังเกียจ ให้เป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ๒.ต้องรักสามัคคี จะเกิดเป็นความสมานฉันท์ หากหมู่ใดสามัคคีกันจะอยู่เย็นเป็นสุข หากหมู่ใดไม่สามัคคี ก็จะเกิดความแตกแยก ๓.ต้องระวังสตรี และสตางค์ เป็นสองสิ่งที่ผู้เป็นพระต้องระวังเป็นอย่างมาก”

วัชรพงษ์ บุญพระ ภาพ/ข่าว

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …