Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค ๘ – ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค ๘ – ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชามอบให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ - ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โดยในเวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เดินทางด้วยเครื่องบินที่กองทัพอากาศจัดถวาย ถึงกองบิน ๒๓๖ ค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร เดินทางต่อด้วยรถยนต์ไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร และในเวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานในพิธีเข้าสู่วิหารกราบสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ และเดินเข้าสู่ภายในพระอุโบสถ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว ประทับเก้าอี้ จากนั้นนายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ขอประทานอนุญาตกราบอาราธนาพระเถระ และเรียนเชิญข้าราชการเข้าถวายสักการะตามลำดับ ดังนี้ พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙(ธรรมยุต), พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๘, พระเทพเมธี เจ้าคณะภาค ๙, พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร, พระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร(ธรรมยุต), นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพลตรี กนก ภู่ม่วง ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ ๒๙ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

จากนั้นนายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายรายงาน “สมณศักดิ์  หรือบรรดาศักดิ์ หรือยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแด่พระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย ดังนั้น ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ถวายพระสงฆ์เป็นพระราชาคณะในประเทศและต่างประเทศ จำนวน ๑๕๙ รูป เป็นครูสัญญาบัตรตั้งใหม่ในประเทศและต่างประเทศ จำนวน ๑,๑๔๔ รูป และได้มีพระราชานุญาตให้เลื่อนชั้นพระครูสัญญาบัตรในประเทศและต่างประเทศ จำนวน ๙๔๐ รูป และให้ทรงตั้งประทวนสมณศักดิ์ จำนวน ๑ รูป รวมพระสงฆ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในโอกาสนี้ จำนวน ๒,๐๘๕ รูป พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ จำนวน ๑๕๙ รูป สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้ารับพระราชทานสุพรรณบัฏ หิรัญบัฏ สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ส่วนพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ที่เป็นพระครูสัญญาบัตร ได้มีพระราชานุญาตถวายสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในโอกาสอันสมควร วันนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นิมนต์พระสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘  และภาค ๙ ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งใหม่ จำนวน ๒๔๔ รูป ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ จำนวน ๒๐๔ รูป รวม ๔๔๘ รูป มาเข้ารับสัญญาบัตร พัดยศฯ”

จากนั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประกอบพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศฯ แก่พระสงฆ์ จำนวน ๔๔๘ รูป พร้อมประทานโอวาทแก่พระสงฆ์ที่เข้ารับฯว่า "ขอแสดงความชื่นชม ยินดีพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใหญ่หลวง ที่ทรงพระราชทานสมณศักดิ์ให้กับพระสงฆ์ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ และมีการปฏิบัติภารกิจของคณะสงฆ์ ๑ ใน ๖ ด้าน คือ การปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณะสงเคราะห์ ได้อย่างดีเด่น ทำให้เจ้าคณะผู้ปกครองเสนอรายชื่อ เพื่อขอพระราชทานสมณศักดิ์ดังกล่าว ขอให้นึกถึงเสมอว่า การได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ มาจากคุณงามความดีที่แต่ละท่านได้ทำมา และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นถึงคุณงามความดีที่พระสงฆ์ได้กระทำ ดังนั้นจึงควรทำความดีสนองพระราชศรัทธาของพระองค์ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากคณะสงฆ์ และจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์จะทรงมีพระบรมราชโองการไว้ในใบสัญญาบัตร"

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

Check Also

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ คลิกที่นี่