Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีปิดโครงการอบรมพัฒนาครู สู่มาตราฐานวิชาชีพ ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รุ่นที่ ๑

พิธีปิดโครงการอบรมพัฒนาครู สู่มาตราฐานวิชาชีพ ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รุ่นที่ ๑

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระโสภณพุทธิธาดา ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘ เป็นประธานปิดโครงการอบรมพัฒนาครู สู่มาตราฐานวิชาชีพ ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รุ่นที่ ๑ พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๑๗ รูป/คน โดยมอบให้ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ - กลุ่มที่ ๗ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘ จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จากนั้นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทว่า "การอบรมในครั้งนี้หวังว่าจะให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครู เพราะว่างานทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับพวกเราที่ช่วยกันขับเคลื่อน ไม่ใช่หน้าที่ใครคนใดคนหนึ่ง แต่คือทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ และครูผู้สอน ต้องช่วยกันขับเคลื่อน เพราะทุกส่วนล้วนทราบถึงปัญหาในปัจจุบัน ก็ช่วยกันแก้ปัญหา และเราจะทำงานอย่างมีความสุข ในโอกาสที่พวกเราได้เข้ามาอบรมก็หวังว่าจะทำให้ครูผู้สอนได้นำความรู้ไปต่อยอด นำไปพัฒนาองค์กรของพวกเรา และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป"
และคุณครูสมนึก กำลังเดช ครูชำนาญการ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วิทยากรในโครงการฯ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า "ในวันแรก คุณครูที่เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๑ นี้ คุณครูมีความแตกต่างกัน และยังคงมีความเป็นตัวตนของตัวเองอยู่ แต่พอได้คุย ได้เรียนรู้ และพอได้ใช้กระบวนการทำงานกลุ่มมากขึ้น คุณครูเริ่มสนิทกันมากขึ้น ทำให้เรารู้ว่าคุณครูมีศักยภาพสูง แต่สิ่งหนึ่งที่คุณครูขาดอยู่คือ แรงจูงใจในวิชาชีพของเขา พอเจอปัญหาอะไรมา และแก้ไม่ได้เขาก็จะรู้สึกหมดกำลังใจในการทำงาน แต่ถามว่าตัวของคุณครูเก่งไหม ผมตอบเลยว่าเก่ง เช่น ผมให้วิเคราะห์ตัวชี้วัดภายในเวลา ๓๐ นาที คุณครูแต่ละกลุ่มสามารถวิเคราะห์ออกมาได้เป็นหน่วยๆเลย ถ้าคุณครูไม่มีพื้นฐานหรือความรู้เลย ผมว่ายาก สำหรับครูในรุ่นนี้ มีความตื่นตัว ตื่นเต้น และมีการถามโต้ตอบวิทยากรอยู่เสมอ นี่คือความน่ารักของคุณครูรุ่นนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณครูขาดคือแรงจูงใจ เช่น เรื่องความมั่นคง สวัสดิการต่างๆ สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนยังไม่พร้อม ซึ่งผมคิดว่าถ้าเราจัดการในเรื่องนี้ได้ เขาจะสามารถดึงศักยภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จนเทียบเท่าโรงเรียนในสังกัดของสพฐ.ได้แน่นอน จากที่คุณครูได้สะท้อนปัญหาในวันแรก ผมได้แนะนำวิธีการวิเคราะห์และทำหลักสูตรการสอน เพราะโดยปกติครูส่วนใหญ่จะถือหนังสือเข้าไปสอน แทนที่จะวิเคราะห์หลักสูตรและนำเข้าไปสอน อีกทั้งปัญหาครูสอนไม่ตรงเอก, ครูสอนหลายวิชามากเกินไป สำหรับวันนี้ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑, การวิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักสูตร และสอนเรื่องการจัดทำเทคนิคการจัดการเรียนรู้ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากถึงคุณครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือ อยากให้คุณครูเชื่อมั่นและศรัทธาว่า คุณครูคือบุคคลที่ทรงคุณค่าทางการศึกษา ในฐานะเป็นครูของสพฐ. ยอมรับว่ายังอายคุณครูที่สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมเลย เพราะคุณครูคือผู้เสียสละ ด้วยคำว่าครูอย่างแท้จริง."

ทั้งนี้ พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑, พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๒, พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ และนางพรเพ็ญ กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ร่วมในพิธีปิดโครงการดังกล่าว

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …