Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ ๑ : รุ่นที่ ๑ และ ๒

พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ ๑ : รุ่นที่ ๑ และ ๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๕.๔๕ น. นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ ๑ : รุ่นที่ ๑ และ ๒ โดยมี นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา กล่าวรายงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในระยะที่ ๑ โดยการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิน ๘๒ รูป ใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น ๗ วัน รวม ๖๐ ชั่วโมง แบ่งเป็น ๓ หมวด มีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
หมวดที่ ๑ คุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนที่พึงประสงค์ จำนวน ๑๕ ชั่วโมง
หมวดที่ ๒ ภาวะผู้นำทางวิชาการ จำนวน ๑๘ ชั่วโมง
หมวดที่ ๓ การบริหารและการจัดการโรงเรียน จำนวน ๒๗ ชั่วโมง
โดยการอบรมในครั้งนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จากสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้า พระนครเหนือ เป็นวิทยากรถวายความรู้และประสบการณ์แด่ผู้อบรมทุกรูป

ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม …