Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีปิดโครงการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

พิธีปิดโครงการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

พิธีปิดโครงการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง โดยมีนายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน "ผลการจัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งมีครูสอนพระปริยัติธรรม เข้ารับการอบรมครบถ้วน ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๕๓ รูป ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะได้สรุปผลการประชุมสัมมนา นำเสนอคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป" จากนั้นประธานในพิธีฯ ให้โอวาทสรุปได้ว่า "จะทำอย่างไรให้นักเรียนสามารถจบเร็วขึ้น และจบอย่างมีคุณภาพ เพราะการศึกษาของเราไม่มีหน่วยกิจเหมือนการศึกษาทั่วไป ในฐานะที่เราเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ต้องหมั่นค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในการสอนด้วยวิธีใหม่ๆเสมอ และต้องชี้แนะแนวทางให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา และในปัจจุบันผมได้หารือเรื่องการจัดหลักสูตรให้เข้ากับอายุของนักเรียน ซึ่งปัญหาในปัจจุบันมี ๓ เรื่อง คือ ๑.ทำอย่างไรให้การสอบมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ๒.นักเรียนขาดความเข้าใจในบทเรียน ๓.ครูขาดความรู้ และการเตรียมความพร้อมในการสอน" และปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

Check Also

พศ.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา โดยพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ …