Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระภิกษุที่ปฏิบัติงานงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือและหนตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

พิธีปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระภิกษุที่ปฏิบัติงานงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือและหนตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา เป็นประธานปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระภิกษุที่ปฏิบัติงานงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือและหนตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ร่วมกับ วัดพระธาตุผาเงา จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายรายงาน และนายพัฒนา สุอำมาตย์มนตรี ผู้อำนวยกลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถวายหนังสือความรู้แด่ ประธานกลุ่มแต่ละกลุ่ม

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้นิมนต์พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ เขตปกครองคณะสงฆ์เหนือและหนตะวันออก จำนวน ๑๒๕ รูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้รับทราบนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมสรุปผลการปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรอบปี และรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งพระภิกษุที่ปฏิบัติงานงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑.จะต้องเป็นพระที่มีศีลาจารวัตร ยึดมั่นในพระธรรมวินัย ๒.มีสุขภาพที่แข็งแรง ๓.มีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นโทขึ้นไป ๔.มีพรรษาพ้น ๕ พรรษาขึ้นไป (หากพรรษาไม่ถึง ๕ ต้องมีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอก หรือ เปรียญธรรม ๓ ประโยคขึ้นไป) ๕.มีอุดมการณ์ยึดมั่นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๖.เป็นพระภิกษุที่สังกัดในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับการเสนอรายชื่อ ๗.หากคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ตาม ข้อ๓ และข้อ๔ ให้เจ้าคณะปกครองสงฆ์ระดับตำบลให้การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

และในวันนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะในแต่ละจังหวัด ดำเนินรายการ โดย นายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสนธยา เสนเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

แม่กองบาลีสนามหลวง ให้กำลังใจตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ครั้งแรก วันที่ ๓

                วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง และนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี …